دسامبر 22 2019 0دیدگاه
سیستم های ارتباط داخلی ساختمان- استاندارد ملی 15957-1-1

سیستم های ارتباط داخلی ساختمان- قسمت 1-1: الزامات سیستم-کلیات- استاندارد ملی 1-1-15957

استاندارد ملی 1-1-15957
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک

موضوع:سیستم­های ارتباط داخلی ساختمان-قسمت 1-1: الزامات سیستم-کلیات

 

پیشگفتار

 استاندارد سیستم های ارتباط داخلی ساختمان– قسمت ۱-۱ الزامات سیستم- کلیات که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷ ،استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در هزار و دویست و بیست و پنجمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک مورخ 2/6/1398 تصویب شد. این این استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ،به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

 

 هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات فنی ترکیب بندی، عملکرد، کارکرد ها و روشهای آزمون سیستم‌های متداول ارتباط داخلی ساختمان است. این استاندارد برای سیستمهای متداول ارتباط داخلی، در ورودی ساختمان های مسکونی و تجاری کاربرد دارد.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment