سپتامبر 30 2019 0دیدگاه
سیستم ‌هاي مديريت انرژي - استاندارد ملی INSO-ISO 50006

سیستم ‌هاي مديريت انرژي- اندازه‌گيري عملكرد انرژي با استفاده از خطوط مبناي انرژي (EnB) و شاخص‌هاي عملكرد انرژي (EnPI)- اصول كلي و راهنما- استاندارد ملی INSO-ISO 50006

استاندارد ملی INSO-ISO 50006
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی انرژی

موضوع:سیستم ‌هاي مديريت انرژي- اندازه‌گيري عملكرد انرژي با استفاده از خطوط مبناي انرژي (EnB) و شاخص‌هاي عملكرد انرژي (EnPI)- اصول كلي و راهنما

 

مقدمه

این استاندارد راهنمایی های کاربردی در مورد چگونگی تحقق الزامات استاندارد ملی ایران ایزو ۵۰۰۰۱ در ارتباط با استقرار، به‌کارگیری و نگهداری شاخص‌های عملکردی انرژی و خطوط مبنای انرژی در اندازه گیری و تغییرات عملکرد انرژی را برای سازمان ها ارائه می دهد. شاخص های عملکرد انرژی و خطوط مبنای انرژی دو عنصر کلیدی وابسته در استاندارد ملی ایران ایزو ۵۰۰۰۱ به شمار می‌روند که اندازه‌گیری و در نتیجه مدیریت عملکرد انرژی را در یک سازمان ممکن می سازند. عملکرد انرژی یک مفهوم گسترده است که با مصرف انرژی ، کاربری انرژی و کارایی انرژی در ارتباط است.

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ملی، ارائه راهنمایی در مورد چگونگی تعیین، استفاده و نگهداری شاخص های عملکرد انرژی و خطوط مبنای انرژی به عنوان بخشی از فرآیند اندازه گیری عملکرد انرژی، برای سازمان‌ها است.

 راهنمایی های ارائه شده در این استاندارد برای هر سازمان، صرف نظر از اندازه ، نوع، مکان یا سطح تکامل آن در حوزه مدیریت انرژی، کاربرد دارد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment