نوامبر 23 2019 0دیدگاه
سیلندرهای گاز - استاندارد ملی 15983

سیلندرهای گاز- گازها و مخلوط های گازی- تعیین خورندگی بر روی بافت بدن برای انتخاب خروجی های شیرهای سیلندر- استاندارد 15983

استاندارد ملی 15983
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: سیلندرهای گاز- گازها و مخلوطهای گازی- تعیین خورندگی بر روی بافت بدن برای انتخاب خروجیهای شیرهای سیلندر

 

مقدمه

استانداردISO5145 ابعاد خروجی های شیرهای مختلف را برای گروه‌های مختلف گاز سازگار مشخص می‌کند. این گروه های گاز سازگار بر اساس معیارهای عملی که در استانداردISO14456 تعریف شده اند، تعیین می شوند.

 این معیارها بر اساس برخی از خواص فیزیکی، شیمیایی، سمی و خورندگی گازها می باشند. در این استاندارد به طور ویژه خورندگی بر روی بافت مورد ملاحظه قرار می گیرد .

هدف از این استاندارد، تعیین یک رده طبقه‌بندی برای هر گاز میباشد و خوردگی آن گاز را برای پوست، چشم ها و دستگاه تنفسی مد نظر قرار می دهد.

 برای مخلوط های گازی که حاوی اجزای خورنده هستند، یک روش محاسباتی بر اساس روش جمع پذیریGHS پیشنهاد شده است.

 با این وجود، برای مخلوط های گازی حاوی اجزای خورنده، بعضی از استانداردهای خروجی های شیرها، نیازمند استفاده از طبقه بندی خوردگی بدون توجه به غلظت گاز خورنده می باشد.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ارائه:

– فهرست کاملی از خورندگی گازهای خالص و بعضی از مایعات

– یک روش محاسباتی، بدون داده های تجربی، برای مخلوط های گازی، مرتبط با خورندگی هر کدام از اجزای آن ها

برای تعیین خورندگی گازها و مخلوط های گازی بر روی بافت می باشد به گونه ای که بتوان یک اتصال خروجی مناسب به هر کدام از آنها تخصیص داد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment