نوامبر 21 2019 0دیدگاه
سیلیس - استاندارد ملی 15826

سیلیس– تعیین عدد جذب روغن- روش آزمون- استاندارد ملی 15826

استاندارد ملی 15826
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع:سیلیس– تعیین عدد جذب روغن- روش آزمون

 

هشدار- در این استاندارد همه موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است. در صورت وجود چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط ایمنی و سلامتی مناسب و اجرای آن به عهده کار بر این استاندارد است.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش تعیین عدد جذب روغن سیلیس است.

 

 مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن زبان جزئی از این استاندارد محسوب می شوند. در صورتی که مرجع با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

 

 اصول انجام آزمون

در این آزمون، روغن با سرعت ثابت از یک بورت خودکار به نمونه سیلیس درون محفظه اختلاط دستگاه جذب سنج، اضافه میشود. با جذب روغن، گرانوری نمونه افزایش یافته واز حالت غیرسیال به یک توده نیمه خمیری تبدیل می شود. این افزایش گرانوری به حسگر تغییر گشتاور دستگاه جذب سنج منتقل می شود. زمانی که گشتاور حاصل از تغییر گرانروی مخلوط، به حد معینی برسد، آزمون متوقف می شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment