اکتبر 15 2019 0دیدگاه
شبکه ها ی کابلی - استاندارد ملی 10850-2

شبکه های کابلی برای سیگنالهای تلویزیونی، سیگنالهای صوتی و خدمات تعاملی قسمت 12: سازگاری الکترومغناطیسی سامانه ها- استاندارد ملی 12-10850

استاندارد ملی 12-10850
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: شبکه ها­ ی کابلی برای سیگنال­های تلویزیونی، سیگنال­های صوتی و خدمات تعاملی قسمت 12: سازگاری الکترومغناطیسی سامانه ­ها

 

مقدمه

 استانداردها و موارد قابل ارائه در استاندارد IEC60728 با شبکه‌های کابلی از جمله تجهیزات و روش‌های اندازه‌گیری مرتبط برای پذیرش سر پایانه ، پردازش و توزیع سیگنال های صوتی و تلویزیونی و پردازش، میانا سازی و ارسال تمام انواع سیگنال ها برای خدمات تعاملی (برهم کنشی) با استفاده از تمام رسانه های ارسال کاربردی سر و کار دارد. این سیگنال ها به طور نوعی توسط شیوه های همتافتگری بسامد در شبکه ها ارسال می شوند.

به عنوان نمونه این استاندارد شامل موارد زیر است:

شبکه‌های کابلی فراخ باند محلی و منطقه‌ای

– سامانه‌های توزیع تلویزیون زمینی و ماهواره ای گسترده

– سامانه‌های دریافت تلویزیون زمینی و ماهواره‌ای مجزا

و تمام انواع تجهیزات سامانه‌ها و تاسیسات مورد استفاده در این نوع شبکه های کابلی و سامانه های توزیع و دریافت.

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های اندازه گیری و الزامات عملکردیEMC تحت شرایط کاری (شرایط اصلی) است تا از یکپارچگی EMC در شبکه های کابلی اطمینان حاصل شود.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment