اکتبر 15 2019 0دیدگاه
شبکه های کابلی - استاندارد ملی 10850-2

شبکه های کابلی برای سیگنالهای تلویزیونی، سیگنالهای صوتی و خدمات تعاملی-قسمت 2: سازگاری الکترومغناطیسی برای تجهیزات- استاندارد ملی 2-10850

استاندارد ملی 2-10850
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: شبکه­ های کابلی برای سیگنال­های تلویزیونی، سیگنال­های صوتی و خدمات تعاملی-قسمت 2: سازگاری الکترومغناطیسی برای تجهیزات

 

مقدمه

 استانداردها و موارد قابل ارائه در مجموعه استانداردهایIEC60728 برای شبکه‌های کابلی شامل تجهیزات و روش‌های اندازه‌گیری مرتبط برای پذیرش سر پایانه ، پردازش و توزیع سیگنال‌های صوتی و تلویزیونی و پردازش ، میاناسازی و ارسال تمام انواع سیگنال های داده برای خدمات تعاملی با استفاده از تمام رسانه های ارسال کاربردی مرتبط هستند. این سیگنال ها به طور نوعی توسط شیوه‌های همتافتگری بسامد در شبکه ها ارسال می شوند.

 این استاندارد، به عنوان نمونه، شامل موارد زیر است:

 -شبکه های  کابلی فراخ باند محلی و منطقه‌ای،

سامانه های دریافت تلویزیونی زمینی و ماهواره ای گسترده

سامانه های دریافت تلویزیونی زمینی و ماهواره ای مجزا

وتمام انواع تجهیزات، سامانه‌ها و تاسیسات مورد استفاده در این شبکه های کابلی و سامانه های توزیع و دریافت.

 حوزه این فعالیت استاندارد سازی از آنتن ها و یا واسطه های خاص ها سر پایانه یا سایر نقاط واسط به شبکه تا هر نوع واسط پایانه تجهیزات حیطه مشتری گسترده است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment