دسامبر 13 2019 0دیدگاه
شیلنگ‌های لاستیکی و پلاستیکی- استاندارد ملی 10102

شیلنگ‌های لاستیکی و پلاستیکی- ارزیابی مقاومت به ازون تحت شرایط ایستا- استاندارد ملی 10102

استاندارد ملی 10102
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا

موضوع:شیلنگ‌های لاستیکی و پلاستیکی- ارزیابی مقاومت به ازون تحت شرایط ایستا

 

مقدمه

 این استاندارد روش های ارزیابی مقاومت شیلنگ به اثرات زیان آور ازون در شرایط ایستا را ارائه کرده است.

 

 هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ۵ روش برای ارزیابی مقاومت پوشش خارجی شیلنگ ها به ازون است.

 روش 1، برای قطرهای داخلی 25mm و کمتر از آن که روی خود شیلنگ آزمون انجام می شود.

 روش 2، برای قطرهای داخلی بزرگتر از 25mm که روی آزمون‌هایی از دیواره شیلنگ انجام می شود، روش 3، برای قطر های داخلی بزرگتراز25mm  که روی آزمون‌هایی از پوشش انجام می شود

روش ۴ ،برای اندازه های مختلف قطر داخلی که روی خود شیلنگ  انجام میشود،

 روش ۵ برای اندازه های مختلف قطر داخلی که روی شیلنگ های قابل انبساط، مثل شیلنگ های تقویت شده با منسوج انجام میشود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment