ژانویه 22 2020 0دیدگاه
صوت‌شناسی زیرآب- استاندارد ملی 22676

صوت‌شناسی زیرآب- هیدروفن‌ها (آب‌لرزه‌یاب‌ها) – خصوصیات هیدروفن‌ها در گستره بسامدی Hz 1 تا kHz500- استانداردملی 22676

استاندارد ملی 22676
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک

موضوع:صوت‌شناسی زیرآب- هیدروفن‌ها (آب‌لرزه‌یاب‌ها) – خصوصیات هیدروفن‌ها در گستره بسامدی Hz 1 تا kHz500

 

پیشگفتار

 استاندارد «صوت شناسی زیر آب- هیدروفن ها (آب لرزه یاب ها)– خصوصیات هید روفن ها در گستره بسامدی 1Hz تا 500KHz  که پیش‌نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین المللی به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در هزار و دویست و شانزدهمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ 7/2/98  تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ،به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصه ها و خصوصیات مربوط به هیدروفن ها در گستره بسامد1Hz تا500KHz  و چگونگی گزارش مشخصه‌ها می‌باشد. این استاندارد الزامات عملکرد برای انواع هیدروفن های خاص و یا کاربردهای این قبیل از این هیدروفن های خاص را شامل نمی گردد. با این حال راهنمایی در انتخاب یک هیدروفن با عملکرد مناسب برای یک کاربرد خاص در پیوست آگاهی دهنده این استاندارد ارائه گردیده است.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment