می 08 2019 0دیدگاه
: عایقحرارتی پتویی الیاف معدنی برای کاربردهای تجاری و صنعتی

عایق حرارتی پتویی الیاف معدنی برای کاربردهای تجاری و صنعتی- استاندارد ملی 11869

استاندارد ملی 11869
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
موضوع: عایق حرارتی پتویی الیاف معدنی برای کاربردهای تجاری و صنعتی

 

این استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد این فرآورده ها را بیان نمی کند بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد است که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت کند و قبل از استفاده محدودیتهای اجرای آن را مشخص کند.

 

 هدف و دامنه کاربرد

1-1 – هدف از تدوین این استاندارد، تعیین طبقه بندی، ترکیب ، خواص فیزیکی و ابعاد عایق حرارتی پتوی الیاف معدنی (سنگ، سرباره، یا شیشه) است که برای عایق کاری حرارتی ساده و با دمای بین -18cو649c  به کار می روند. برای کاربردهای خاص، محدوده دما باید مورد توافق تولید کننده و خریدار باشد.

1-2- طرز قرار گرفتن الیاف در عایق حرارتی پتویی، عمدتا موازی با جهت هسته اصلی عایق می باشد. این استاندارد در مورد عایق خمیده لوله ای و مخزنی شکل پیش ساخته که الیاف در آن با برش به صورت عمود بر سطح قرار می گیرند، کاربرد ندارد.

1-3 – به منظور عملکرد مطلوب برای کاربرد در دمای پایین محیط، برای کاهش حرکت بخار آب از میان عایق یا اطراف آن( دورآن )به طرف سطح سردتر، باید از کند کننده های بخار که به طور مناسب نصب شده اند استفاده شود. در صورت عدم استفاده از چنین کند کننده هایی، ممکن است به سامانه آسیب وارد شود.

1-4- این استاندارد هیچگونه ادعایی در خصوص تأمین الزامات عملکردی سامانه های طبقه بندی آتش بر حسب ساعت ندارد. با تولید کننده در مورد سامانه مناسب مشورت کنید.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment