نوامبر 07 2019 0دیدگاه
عدد اسیدی برخی رزین ها - استاندارد ملی 18456

عدد اسیدی برخی رزین های محلول در باز- روش آزمون- استاندارد ملی 18456

استاندارد ملی 18456
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: عدد اسیدی برخی رزینهای محلول در باز- روش آزمون

 

هشدار- در این استاندارد به تمام موارد ایمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نشده است. در صورت وجود چنین مواردی، مسئولیت برقراری ایمنی ، سلامتی و تعیین حدود قوانین کاربری قبل از استفاده به عهده کاربر می باشد.

 

 هدف و دامنه کاربرد

1-1هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری اسیدیته آزاد موجود در برخی رزین های محلول در باز است.

1-2 این استاندارد برای رزین های استایرن– مالئیک انیدرید کاربرد ندارد.

1-3 تولید کننده رزین بهتر است مشخص کند که آیا این روش برای فرآورده‌های تولیدی آن شرکت کاربرد دارد یا خیر.

1-4 مقادیر بیان شده بر حسب واحدهای SI به صورت استاندارد در نظر گرفته می شوند. سایر واحدهای اندازه گیری در این استاندارد استفاده نشده اند .

 

مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند.

 در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است ،همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment