سپتامبر 24 2019 0دیدگاه
عملکرد سامانه فتوولتائیک- استاندارد ملی 11858-1

عملکرد سامانه فتوولتائیک-قسمت1: پایش- استاندارد ملی 1-11858

استاندارد ملی 1-11858
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی انرژی
موضوع: عملکرد سامانه فتوولتائیک-قسمت1: پایش

 

مقدمه

 این استاندارد، رده های سامانه‌های پایش عملکردی یک سامانه فتوولتائیک(PV) را تعریف کرده و به عنوان راهنمایی برای انتخاب های مختلف سامانه‌های پایش، به کار میرود.

آرایه فتوولتائیک ممکن است شامل سامانه‌های محور ثابت و سامانه های ردیابی و سامانه های با صفحه تخت و متمرکز کننده باشد. دستگاه پایش سطح مدول وجود، ممکن است از اجزای سامانه پایش باشد.

به کارگیری سامانه پایش عملکرد، اهداف متنوعی داشته و می تواند شامل موارد زیر باشد:

شناسایی روند عملکرد در یک سامانه فتوولتائیک منفرد

– مکان یابی خطا های بالقوه در یک سامانه فتوولتائیک

مقایسه عملکرد سامانه فتوولتائیک و انتظارات و گارانتی های طراحی آن

مقایسه سامانه‌های فتوولتائیک با پیکربندی های مختلف

مقایسه سامانه های فتوولتائیک در مناطق مختلف جغرافیایی

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، مشخص کردن طرح کلی تجهیزات، روش ها و اصطلاحات مربوط به پایش عملکرد و تجزیه و تحلیل سامانه‌های فتوولتائیک (PV) است. این استاندارد به حسگرها، نصب و درستی تجهیزات پایش، همچنین به داده‌های پارامتر اندازه گیری شده، بررسی‌های کیفیت داده ها، پارامترهای محاسبه شده و سنج های عملکردی اشاره دارد. علاوه بر آن، مبنایی برای استانداردهای دیگری است که مبتنی بر داده های جمع آوری شده هستند.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment