نوامبر 02 2019 0دیدگاه
عکاسی- استاندارد ملی 5374

عکاسی- مواد شیمیایی مورد مصرف در فرایند ظهور عکاسی- متابیسولفیت پتاسیم- ویژگی ها و روشهای آزمون- استاندارد ملی 5374

استاندارد ملی 5374
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع:عکاسی- مواد شیمیایی مورد مصرف در فرایند ظهور عکاسی- متابیسولفیت پتاسیم- ویژگیها و روش های آزمون

 

هشدار- اگر هنگام استفاده از متابی سولفیت پتاسیم، اقدامات احتیاطی معمول رعایت شود، این ماده خطرناک نیست، اما اگر خورده شود، سمی است. از تماس متابی سولفیت پتاسیم با اسیدها اجتناب کنید.

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین معیارهایی برای خلوص متابی سولفیت پتاسیم مورد مصرف در عکاسی و مشخص کردن آزمون های مورد استفاده در تعیین خلوص است.

 

 مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند.

 در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment