جولای 02 2019 0دیدگاه
فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي - استاندارد ملی 11107

فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي- نيتروزآمين ها- شناسايي و تعيين مقدار -N نيتروزودي اتانل آمين (NDELA) به روش HPLC-MS – استاندارد ملی 11107

استاندارد ملی 11107
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی
موضوع: فرآورده­ هاي آرايشي و بهداشتي- نيتروز­آمين ­ها- شناسايي و تعيين مقدار -N نيتروزو­دي­اتانل­آمين (NDELA)به روش HPLC-MS

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش شناسایی و تعیین مقدارN- نیتروزو دی اتانول آمین(NDELA) در فرآورده‌های آرایشی بهداشتی و مواد اولیه مورد مصرف در آنها است.

 این روش برای شناسایی و یا تعیین مقدار نیتروزامین ها به غیر از NDELA و همچنین برای شناسایی و یا تعیین مقدارNDELA در فراورده هایی غیر از فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی یا مواد اولیه مورد مصرف در آنها، کاربرد ندارد.

 این روش به عنوان یک آزمون روتین برای فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی به کار گرفته نمی‌شود و تنها درصورتی که احتمال آلودگی بهNDELA  ناشی از اجزای سازنده یا تشکیل شدن آن از ترکیب اجزای سازنده در فرآورده ای وجود داشته باشد، باید از این روش برای اندازه‌گیری آن استفاده کرد. به دلیل تنوع زیاد فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ، ممکن است برای برخی از ماتریکس ها نیاز به اعمال تغییراتی در روش باشد .

از این رو استانداردهای بین المللی اختصاصی مجزا برای آزمون نیتروزامین ها در فرآورده های آرایشی و بهداشتی در حال تدوین است .از روش های دیگر نیز می توان استفاده کرد و مشروط بر اینکه روش، برای شناسایی NDELA صحه گذاری شده و با توجه به تعیین مقدار و بازیافت گونه مورد نظر تعیین شده باشد

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment