مارس 30 2021 0دیدگاه
API 591-استاندارد صلاحیت دریچه

فرآیند صلاحیت دریچه شیر- API Recommended Practice 591

فرآیند صلاحیت دریچه شیر

این روش پیشنهادی (RP) توصیه هایی را برای ارزیابی سیستم ساخت و ساز دریچه شیر تولید کنندگان و سیستم تعیین کیفیت برای تعیین توانایی تولیدی برای تامین شیرهای جدید تولید شده مطابق با استانداردهای قابل اجرا ذکر شده در بخش 2 ارائه می دهد.

آزمایش در مورد این RP که در استاندارد قابل اجرا یک نیاز ثابت ندارد فقط برای اطلاعات است.

صلاحیت دریچه های تحت این RP به صورت اختصاصی در تولید است و دریچه های تولید شده توسط سایر تجهیزات تولیدی ، چه متعلق به همان تولید کننده یا شخص ثالث را پوشش نمی دهد.

 

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment