اکتبر 20 2019 0دیدگاه
نوارهاي مغناطيسي - استاندارد ملی 10820

فناوري اطلاعات نوارهاي مغناطيسي روي دفترچه هاي پس انداز- استاندارد ملی 10820

استاندارد ملی 10820
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: فناوري اطلاعات –نوارهاي مغناطيسي روي دفترچه­ هاي پس­ انداز

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها و محل قرار گرفتن نوار مغناطیسی روی دفترچه های پس انداز مطابق با تعاریف ارائه شده در بند ۴ و استفاده از این دفترچه های پس انداز در مبادلات بین المللی است. سازگاری با سامانه‌های مبادله (مالی) بین المللی بر اساس الزامات این استاندارد، امکان خواندن و کدبندی احتمالی یک دفترچه پس انداز دارای یک نوار مغناطیسی، در یک افزاره ی سازگار با خواندن کارتهای شناسایی استفاده شده در مبادلات بین‌المللی را فراهم می سازد.

 این استاندارد، الزامات مربوط به یک نوار مغناطیسی( شامل هرگونه لایه محافظ) روی دفترچه پس انداز،فن  کدبندی و مجموعه های نویسه کد شده را مشخص می‌کند. این استاندارد همچنین ویژگیهای جلد دفترچه پس انداز اعم از استحکام، کمینه ابعاد، ناهمواری های سطح، زبری و تاثیر متقابل میان ماده تشکیل دهنده جلد و نوار مغناطیسی را مشخص میکند. این استاندارد هر دو جنبه مربوط به انسان و ماشین را در نظر گرفته و کمینه الزامات را بیان می کند.

 مقاومت ماده مغناطیسی در حفظ خاصیت مغناطیسی خود، بسیاری از مقادیر مشخص شده در این استاندارد را تحت تاثیر قرار می دهد، اما ماهیت خود آن مشخص نشده است. این احتمال وجود دارد که داده ضبط شده دفترچه های پس انداز، در معرض میدان مغناطیسی تخریب شوند.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment