آوریل 07 2019 0دیدگاه

فناوري خلأ- خلأسنج‌ها – ويژگي ها، كاليبراسيون و عدم قطعيت‌هاي اندازه‌گيري براي فشارسنج‌هاي پيراني- استاندارد ملی15458

استاندارد ملی 15458
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
موضوع :فناوري خلأ- خلأسنج‌ها – ويژگي ها، كاليبراسيون و عدم قطعيت‌هاي اندازه‌گيري براي فشارسنج‌هاي پيراني- استاندارد ملی۱۵۴۵۸

 

مقدمه

استانداردهای ISO3567 و ISO27893 جزء استانداردهای پایه بوده و مختص نوع خاصی از خلا سنج ها نمی باشند و کاربرد عمومی دارند.

این استاندارد، مکمل استانداردهای ISO3567 و ISO27893 هنگام مشخصه نویسی یا کالیبراسیون فشارسنج های پیرانی یا استفاده از آنها به عنوان فشارسنج های مرجع است.

 فشارسنج های پیرانی به طور گسترده‌ای برای اندازه گیری فشار در خلاء متوسط تا فشار اتمسفری استفاده می‌شوند. در این استاندارد پارامترهای مربوطه، روش اجرایی کالیبراسیون وعدم قطعیت­ها برای انتشار مقیاس فشار و اندازه گیری فشارهای خلأ کم و متوسط با فشار سنج پیرانی تشریح می شوند.

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین پارامترهای فشار سنج های پیرانی و روش اجرایی کالیبراسیون آنها می باشد. این استاندارد عدم قطعیت­های اندازه گیری را که در هنگام استفاده از این فشارسنج ها در نظر گرفته می شوند، تشریح میکند.

 این استاندارد برای خلا سنج های پیرانی در گستره فشار0/01Pa  تا 150KPa  کاربرد دارد.

این استاندارد مکمل استانداردهایISO3567 و ISO27893 هنگام کالیبراسیون فشارسنج های پیرانی و استفاده  از آنها به عنوان استاندارد مرجع می باشد.

 همچنین، این استاندارد روش های اجرایی را برای مشخص کردن زمان پاسخ و پسماند فشار سنج های پیرانی تعیین میکند.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment