اکتبر 11 2019 0دیدگاه
فناوري نگاشتاري(گرافيكي) - استاندارد ملی 22412-4

فناوري نگاشتاري(گرافيكي)- الزامات ايمني براي سامانه‌ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري– قسمت4: سامانه‌ها و تجهيزات تبديل- استاندارد ملی 4-22412

استاندارد ملی 4-22412
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی

موضوع: فناوري نگاشتاري(گرافيكي)- الزامات ايمني براي سامانه‌ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري– قسمت4: سامانه‌ها و تجهيزات تبديل

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ایمنی برای طراحی و ساخت تجهیزات تبدیل مورد استفاده در صنایع مجموعه چاپ، تبدیل و فناوری نگاشتاری است. این استاندارد در مورد تجهیزات تبدیلی که در سایر قسمت های استاندارد ملی ایران شماره 22412 پوشش داده نشده اند قابل اعمال است. این استاندارد برای بکارگیری همراه با الزامات کلی ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره 1-22412در نظر گرفته شده است.

 

 مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند. در صورتیکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment