اکتبر 10 2019 0دیدگاه
فناوري نگاشتاري - استاندارد ملی 22412-2

فناوري نگاشتاري( گرافيكي)- الزامات ايمني براي سامانه ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري-قسمت 2: سامانه ها و تجهيزات چاپ و پيش از چاپ- استاندارد ملی 2-22412

استاندارد ملی 2-22412
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی

موضوع: فناوري نگاشتاري( گرافيكي)- الزامات ايمني براي سامانه ­ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري-قسمت 2: سامانه ­ها و تجهيزات چاپ و پيش از چاپ

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات ایمنی برای سامانه‌ها و تجهیزات چاپ و بیش از چاپ است. این بخش برای به کارگیری همراه با الزامات ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره 1-22412در نظر گرفته شده است.

 این استاندارد الزامات ایمنی دیگری را برای طراحی و ساخت تجهیزات چاپ و پیش از چاپ جدید و تجهیزات کمکی ادغام شده در سامانه واپایش (کنترل) چاپ را در نظر گرفته است.

 

 مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

 در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment