اکتبر 04 2019 0دیدگاه
فناوری اطلاعات - استاندارد ملی 15779

فناوری اطلاعات- تجهیزات اداری- اندازه گیری شاخصه های کیفی تصویر بروندادهای چاپی- تصاویر تک-رنگ متنی و نگاره ای- استاندارد ملی 15779

استاندارد ملی 15779
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی

موضوع: فناوری اطلاعات-تجهیزات اداری- اندازه­گ یری شاخصه­ های کیفی تصویر برونداد­های چاپی- تصاویر تک­رنگ متنی و نگاره­ای

 

مقدمه

 این استاندارد به منظور کمک به مهندسان کنترل کیفی برای ارزیابی کیفی چاپ سامانه‌های تصویربرداری اداری طراحی شده است .

در سامانه های سنتی تصویری (مانند چاپ جوهر روی کاغذ)،یک تصویر از طریق مقایسه با نسخه اصلی یا اولیه آن تصویر ارزیابی می شود. اما در بسیاری از سامانه های تصویربرداری الکترونیکی، تصویر به صورت رقمی داخل سامانه ایجاد می‌شود. که در این حالت ، دیگر تصویر چاپی اصلی وجود ندارد که از طریق روش متداول مقایسه، ارزیابی می شود.

 اغلب افرادی که کار با سامانه های تصویربرداری الکترونیکی را برعهده دارند ، به وسیله کنترل فرایند تصویربرداری از کیفیت خوب تصویر اطمینان حاصل می کنند. آن ها برای ارزیابی عملکرد سامانه از تصاویر هدف‌های آزمون و تصاویر مرجع استفاده می‌کنند.

اگرامکان کنترل کیفی تصویر توسط کنترل فرآیند تصویربرداری وجود نداشته باشد اگر هیچ تصویر هدفی برای آزمون یا تصویر مرجعی وجود نداشته باشد ، می‌توانیم فقط روی ارزیابی مستقیم و خواص خود تصویر تکیه کنیم.

هدف این استاندارد، گردآوری فهرستی از شاخص های کیفی تصویری که با ادراک انسان از کیفیت چاپ ارتباط داشته باشد و نیز بهبود روش‌های اندازه‌گیری برای این شاخصه‌ها است که می تواند به طور خودکار روی یک سامانه ساده اجرا شود.

 

Write a Reply or Comment