اکتبر 27 2019 0دیدگاه
فناوری اطلاعات - استاندارد ملی 15776-3

فناوری اطلاعات- رایانش اَبری- چارچوب توافقنامه سطح خدمت (SLA)- قسمت 3: الزامات محوری انطباق- استاندارد ملی 3-15776

استاندارد ملی 3-15776
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: فناوری اطلاعات- رایانش اَبری- چارچوب توافقنامه سطح خدمت (SLA)-قسمت 3: الزامات محوری انطباق

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات محوری انطباق برای توافق نامه های سطح خدمت(SLA) خدمات ابری است که بر مبنای استاندارد ISO/IEC19086-1 قرار دارد و راهنمایی برای  الزامات محوری انطباق است. این استاندارد هم به نفع ارائه‌دهندگان خدمت ابری و هم مشتریان خدمت ابری و استفاده توسط آنها است.

 این استاندارد ،ساختار استانداردی را که برای SLA ابری استفاده شود ارائه نمی‌دهد.

 

 مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند.

 در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است،همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment