اکتبر 26 2019 0دیدگاه
فناوری اطلاعات- استاندارد ملی 15713-1

فناوری اطلاعات- فنون امنیت- تسهیم راز- قسمت 1: کلیات- استاندارد ملی 1-15713

استاندارد ملی 1-15713
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: فناوری اطلاعات- فنون امنیت- تسهیم راز- قسمت 1: کلیات

 

مقدمه

 الگوی تسهیم راز نوعی فن رمزنگاری است که از آن برای حفظ محرمانگی پیام و تقسیم بندی آن به بخش هایی به نام سهم استفاده می شود. الگوی تسهیم راز از دو بخش اصلی تشکیل می شود: یک الگوریتم تسهیم پیام برای تقسیم کردن پیام به شماری سهم و یک الگوریتم بازسازی پیام برای بازسازی پیام با استفاده از همه یا زیر مجموعه ای از سهم ها است.

الگوهای تسهیم راز را می توان برای ذخیره داده ها (برای مثال مقادیر محرمانه و یا کلیدهای رمزنگاری) به طور امن در سیستم های توزیع شده استفاده کرد .علاوه بر این، تسهیم راز، یک فناوری اساسی برای محاسبات چند طرفه است که می توان از آن برای حفاظت از پردازش داده ها در سیستم های توزیع شده بهره برد. برای آسان کردن استفاده موثر از این فناوری و حفظ قابلیت همکاری بین قسمتهای مختلف، مجموعه استاندارد ISO/IEC19592 (کلیه قسمتها) به الگوهای تسهیم راز و فناوری های مرتبط با آن اختصاص داده شده است. این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره17513است.

 

  هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین طرفین مسئول در یک الگوی تسهیم راز، معرفی اصطلاحات و تعاریف مورد استفاده در متن تسهیم راز و خصوصیات و پارامترهای آن است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment