اکتبر 22 2019 0دیدگاه
فناوری اطلاعات- استاندارد ملی 14278-11

فناوری اطلاعات- یادگیری، آموزش و مهارت آموزی- فراداده برای منابع یادگیری- قسمت 11: مهاجرت از LOM به MLR- استاندارد ملی 11-14278

استاندارد ملی 11-14278
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: فناوری اطلاعات-یادگیری، آموزش و مهارت آموزی- فراداده برای منابع یادگیری- قسمت 11: مهاجرت از LOM به MLR

 

مقدمه

هدف اصلی مجموعه استاندارد ISO/IEC19788 عبارت است از:

1- تسهیل در توضیح یک منبع یادگیری با ارائه رویکردی مبتنی بر استانداردها برای شناسایی و ویژگی عناصر و داده ای مورد نیاز برای توصیف  یک منبع یادگیری 

2- تسهیل در جستجو، کشف، فراگیری، ارزیابی و استفاده از منابع یادگیری، برای مثال توسط یادگیرندگان، مربیان یا فرآیندهای نرم‌افزار خودکار.

 هدف اصلی از تدوین مجموعه استاندارد ISO/IEC19788 تعیین عناصر فراداده و خصیصه های آنها برای توصیف  منابع یادگیری است. این موضوع قواعد حاکم بر شناسایی عناصر داده و ویژگی خصیصه های آنها را شامل می شود.

 استاندارد ISO/IEC19788، برای شرح منابع یادگیری و منابعی که به طور مستقیم با آن در ارتباط هستند، عناصر داده را فراهم می کند.

 استاندارد ISO/IEC19788 اصول، قواعد و ساختارهایی را برای ویژگی توصیف یک منبع یادگیری فراهم می کند، این استاندارد خصیصه‌های یک عنصر داده و همچنین قواعد حاکم بر استفاده از آن‌ها را شناسایی و تعیین می کند. اصول کلیدی تبیین شده در استاندارد ملی ایران شماره1-14278 از طریق یک مضمون مبتنی بر الزامات کاربر با هدف پشتیبانی از الزامات مرتبط به انطباق پذیری فرهنگی و چند زبانی، از نظر جهانی توضیح داده شده است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment