می 22 2019 0دیدگاه
فناوری نانو - استاندارد ملی 15523

فناوری نانو- بررسی اجمالی چارچوب موجود برای ارایه حدود مجاز مواجهه شغلی و دسته بندی آنها برای نانو اشیا و انبوهه و کلوخه های آنها- استاندارد ملی 15523

استاندارد ملی 15523
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری نانو
موضوع: فناوری نانو- بررسی اجمالی چارچوب موجود برای ارایه حدود مجاز مواجهه شغلی و دسته بندی آنها برای نانو اشیا و انبوهه و کلوخه های آنها

 

هدف و دامنه کاربرد 

هدف از تدوین این استاندارد، بررسی اجمالی روش ها و فرایندهای در دسترس است ، برای ارائه حدود مجاز مواجهه شغلی و دسته‌بندی‌های مواجهه شغلی برای نانو اشیا ساخته شده و انبوهه و کلوخه های آن، منظور استفاده در تصمیم گیری های مرتبط با مدیریت ریسک بهداشت شغلی است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment