می 23 2019 0دیدگاه
فناوری نانو- مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از پلاسمای جفت شده القایی(ICP)- استاندارد ملی 15524

فناوری نانو- مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از پلاسمای جفت شده القایی(ICP)- استاندارد ملی 15524

استاندارد ملی 15524
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری نانو
موضوع: فناوری نانو- مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از پلاسمای جفت شده القایی(ICP)- روش آزمون

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش آزمون برای مشخصه یابی کمی و تعیین ترکیب نانو مواد با مقادیر بسیار اندک محدوده (ppt) و (ppb) و تفکیک پذیری بالا با استفاده ازICP است. این استاندار شامل واژه های مرتبط با آزمون ICP، مبانی آن، آماده سازی نمونه، کالیبراسیون، روش اندازه گیری و گزارش دهی نتایج آزمون است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment