اکتبر 27 2019 0دیدگاه
امنیت فناوری اطلاعات (IT) - استاندارد ملی 15775-1

فنون امنیت فناوری اطلاعات (IT)- الزامات شایستگی آزمونگران و ارزیابان امنیت اطلاعات- قسمت 1: مقدمه، مفاهیم و الزامات عمومی- استاندارد ملی 1-15775

استاندارد ملی 1-15775
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: فنون امنیت فناوری اطلاعات (IT)-الزامات شایستگی آزمونگران و ارزیابان امنیت اطلاعات-قسمت 1: مقدمه، مفاهیم و الزامات عمومی

 

مقدمه

هدف مجموعه استانداردهای ISO/IEC19896 ارائه مفاهیم اساسی مربوط به موضوع شایستگی افرادی است که مسئول انجام ارزشیابی‌های امنیت محصول فناوری اطلاعات(IT) و آزمون انطباق هستند.  مجموعه استانداردهای ISO/IEC19896 چارچوب و الزامات تخصصی را ارائه می دهد تا کمینه  شایستگی افرادی که ارزشیابی های امنیت محصولات IT و آزمون انطباق را با استفاده از استانداردهای ایجاد شده انجام می‌دهند، مشخص کند.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعریف اصطلاحات و مجموعه ای از مفاهیم و روابط سازمان یافته برای درک الزامات شایستگی متخصصان آزمون و ارزشیابی انطباق تضمین امنیت اطلاعات است، بنابراین پایه ای برای درک مشترک مفاهیم و اصول متمرکز بر مجموعه استانداردهای ISO/IEC19896 در جوامع کاربری مرتبط ایجاد می کند. این استاندارد اطلاعات بنیادی را برای کاربران مجموعه استانداردهای ISO/IEC19896 ارائه می کند.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment