آوریل 16 2019 0دیدگاه

كابل هاي الكتريكي- استاندارد ملی 15382

استاندارد ملی 15382
سال تصویب:1397
رشته:کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
موضوع: كابل­ هاي الكتريكي- كابل­ هاي با عايق­ گرماسخت و روكش گرما­نرم براي ولتاژهاي كمتر يا مساوي V 750/450 براي توان الكتريكي و روشنايي و داراي انتشار كم دود وگازهاي خورنده در مواجهه با آتش

 

هدف و دامنه کاربرد :

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روش های آزمون ساختمان و عملکرد کابل های زیر می باشد:

 الف –کابل های دارای عایق گرما سخت با ولتاژ اسمی کمتر یا مساوی 450/750v

ب – کابل هایی که در معرض آزمونهای مربوط قرار گرفته و در مقایسه با کابل هایPVC مطابق با استاندارد BS6004، مقدار محدودی دود (به زیر بند 16-6 مراجعه شود )و گازهای خورنده منتشر می کنند.

پ – کابل هایی که برای توان الکتریکی و روشنایی در نظر گرفته شده‌اند.

 

این استاندارد برای انواع کابل های زیر کاربرد دارد:

کابل450/750V تک رشته ای6181B با عایق گرما سخت و روکش گرمانرم ۲۹ هالوژن کم دود (به جدول ۳ مراجعه شود).

– کابل های 450/750V دو رشته ای6182B ، سه رشته ای6183B،  چهار رشته ای6184B، ۵ رشته ای 6185B با عایق گرما سخت و روکش گرما نرم بدون هالوژن کم دود (به جدول ۴ مراجعه شود).

– کابل های 300/500V یک رشته ای 6241B، تخت دو رشته ای 6242B ، تخت سه رشته ای 6243B با هادی حفاظت مدار(CPC) ،با عایق گرما سخت و روکش گرمانرم بدون هالوژن کم دود (به جدول ۵ مراجعه شود).

 عایق وسایر اجزا، برای بهره‌برداری مجاز کابلها در بیشینه دمای تحمل هادی 90Cو برای بیشینه دمای اتصال کوتاه هادی250C (برای بیشینه دوره زمانی  5s) مناسب هستند .

یادآوری 1- در شرایطی که کابل ها می‌توانند لمس شوند، یا با سایر مواد در تماس باشند، محدودیت دمایی بر روی کابل ها ممکن است اعمال شود.

یادآوری 2- در تاسیساتی که شامل لوازم جانبی سیم کشی، جعبه های اتصال، واحدهای مصرف و غیره می‌شود، در تصمیم گیری بیشینه دمای بهره برداری کابل، بهتر است عملکرد این لوازم جانبی در نظر گرفته شود.

یادآوری 4- پیوست پ، در مورد کاربرد کابلهای مشخص شده در این استاندارد راهنمایی میکند.

یادآوری 5-پیوست ت ، روش آزمون سازگاری را ارائه میدهد

 یادآوری ۶ – پیوست ث، آزمون تحمل ولتاژ را ارائه میدهد

 یادآوری ۷ – پیوست ج ،آزمون‌های نوعی را ارائه می دهد .

یادآوری 8 – در این استاندارد، گازهای خورنده (و اسیدی) به عنوان آنچه که HCI تعیین می‌شود، تعریف می شوند.

 

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment