می 18 2019 0دیدگاه
كيفيت آب- راديم - استاندارد ملی 15442-1

كيفيت آب- راديم استاندارد ملی 1-15442

استاندارد ملی 1-15442
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا
موضوع: كيفيت آب- راديم-226-قسمت 1: روش آزمون با استفاده از شمارش سنتيلاسيون مايع

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین غلظت پرتوزایی رادیم در نمونه های آبی غیر شور با استفاده از استخراج رادیونوکلئید آن ، یعنی رادون و اندازه گیری آن به روش شمارش سنتیلاسیون مایع است. این استاندارد برای اندازه گیری غلظت پرتوزایی رادیم بیشتر از 50mBq/L با بکارگیری شمارشگرهای سنتیلاسیون مایع کنونی، کاربرد دارد. این استاندارد برای اندازه گیری ایزوتوپ های دیگر رادیم کاربرد ندارد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment