دسامبر 17 2019 0دیدگاه
کیفیت آب- استاندارد ملی 15442-3

كيفيت آب- راديم-226 – قسمت 3: روش آزمون با استفاده از هم‌رسوبي و طيف‌سنجي پرتو- گاما- استاندارد ملی 3-15442

استاندارد ملی 3-15442
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا

موضوع:كيفيت آب- راديم-226 – قسمت 3: روش آزمون با استفاده از هم‌رسوبي و طيف‌سنجي پرتو-گاما

 

مقدمه

 پرتوزایی موجود در محیط زیست، ناشی از چندین رخ داد طبیعی و همچنین و منابع مصنوعی می باشد. بنابراین منابع آبی (مانند آبهای سطحی، آب های زیرزمینی و آب دریا) هم می توانند حاوی هسته های پرتوزای طبیعی، مصنوعی و یا هر دو باشند:

 هسته های پرتوزای طبیعی شامل پتاسیم-40 و آنهایی که از زنجیره  واپاشی توریم اورانیم نشئت می‌گیرند، به ویژه رادیم-226، رادیم-228، اورانیم-234 اورانیم-238، و سرب-210 می توانند در اثر عوامل طبیعی (به عنوان مثال: جذب از خاک و یا شسته شدن به وسیله آب باران) و یا رهاسازی مواد پرتوزا ناشی از فرآیندهای تکنولوژیکی (مانند معدنکاری و فرآوری شن های معدنی ویا تولید و مصرف کودهای فسفاته) که در آنها مواد پرتوزای طبیعی وجود دارد.

هسته های پرتوزای ساخت انسان مانند عناصر با عدد اتمی بیشتر از اورانیم (امرسیم، پلوتونیم، نپتونیم کوریم)، تریتیم کربن-14، استرانسیم-90 و برخی هسته های پرتوزای گسیل کننده گاما، به دلیل رهاسازی های مجاز رایج به محیط زیست در مقادیر کم در پساب های رها شده از تاسیسات چرخه سوخت هسته‌ای، می توانند در آبهای طبیعی یافت شوند. همچنین این عناصر به دلیل استفاده به شکل باز در کاربردهای پزشکی یا صنعتی به محیط رها می شوند. این عناصر در نتیجه ریزشهای جوی ناشی از انفجارات هسته ای و یا سوانحی مانند آنچه که در چرنوبیل یا فوکوشیما روی داد، نیز یافت می شوند.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment