سپتامبر 06 2019 0دیدگاه
لاستیک استایرن بوتادین - استاندارد ملی 11570-1

لاستیک استایرن بوتادین (SBR)-تعیین ریزساختار لاستیک استایرن بوتادین پلیمر شده در محلول -قسمت 1: روش طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون (1H-NMR) و طیف سنجی زیر قرمز (IR)با روش فیلم قالب گیری- استاندارد ملی 11570-1

استاندارد ملی 1-11570
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر
موضوع: لاستیک استایرن بوتادین (SBR)-تعیین ریزساختار لاستیک استایرن بوتادین پلیمر شده در محلول -قسمت 1: روش طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون (1H-NMR) و طیف سنجی زیر قرمز (IR)با روش فیلم قالب­ گیری

 

مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 11570 است و قسمت دیگر این مجموعه عبارت است از:

– قسمت ۲ روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) با بازتاب کلی تضعیف شده (ATR) هشدار – توصیه می‌شود افرادی که از این استاندارد ملی استفاده می کنند و با آیین کار معمول آزمایشگاه آشنایی داشته باشند. این استاندارد به تمام موارد ایمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نمی کند. در صورت وجود چنین مواردی مسئولیت برقراری، ایمنی سلامتی و تعیین قوانین حدود کاربردی ، قبل از استفاده، بر عهده کاربر می باشد.

احتیاط – برخی اقدامات مشخص شده در این استاندارد ممکن است شامل کاربرد یا تولید مواد، تولید پسماند باشد که می تواند خطر زیست محیطی محلی داشته باشد. بهتر است مرجع مدارک مناسب درباره نحوه کنترل امن و دفع بعد از استفاده آنها تهیه شود.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مقدار کمی ریزساختار بوتادین و مقدار استایرن لاستیک استایرن بوتادین پلیمر شده به روش محلول(S-SBR) به وسیله روش طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون پروتون به عنوان یک روش مطلق و طیف سنجی زیر قرمز به عنوان یک روش نسبی است .مقدار استایرن به‌صورت درصد جرمی نسبت به کل پلیمر بیان می شود و مقادیر ترانس، سیس و وینیل بر حسب درصد مولی نسبت به بوتادین بیان می‌شود. این روش فقط برای بررسی های خام کاربرد دارد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment