سپتامبر 14 2019 0دیدگاه
لاستیک خام استایرن - استاندارد ملی 13982

لاستیک خام استایرن- بوتادین- تعیین مقدار صابون و اسید آلی- استاندارد ملی 13982

استاندارد ملی 13982
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر
موضوع: لاستیک خام استایرن— بوتادین –تعیین مقدار صابون و اسید آلی

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش های اندازه گیری مقدار صابون و اسید آلی لاستیک خام استایرن بوتادین(SBR) است.

-روشA: تیتراسیون با استفاده از شناساگر است.

روش B: تیتراسیون با استفاده از تیتراتور پتانسیومتری خودکار است.

روش C: تیتراسیون برگشتی با استفاده از تیتراتور پتانسیومتری خودکار است.

از آنجایی که صابون ها و اسیدهای آلی تنها ترکیبات شیمیایی موجود در لاستیک نیست، بنابراین طبق این روش مقدار تقریبی صابون و اسید آلی به دست می آید.

 

 مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب ، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده، است ، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment