سپتامبر 08 2019 0دیدگاه
لاستیک ولکانیده یا گرمانرم- استاندارد ملی 13071

لاستیک ولکانیده یا گرمانرم-تعیین خواص تنش-کرنش فشردگی- استاندارد ملی 13071

استاندارد ملی 13071
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر
موضوع: لاستیک ولکانیده یا گرمانرم-تعیین خواص تنش-کرنش فشردگی

 

مقدمه

علم خواص تنش – کرنش فشردگی در طراحی مواردی مانند بالشتک عرشه پل، پایه های ضد لرزش اورینگ ها اهمیت دارد. همچنین اندازه گیری رفتار تنش – کرنش فشردگی برای کنترل کیفیت اورینگهای  کوچ و دیگر محصولات کوچک (برای مثال مواردی با ضخامت کمتر از2mm)، جایی که  سختی به آسانی قابل اندازه گیری نیست ، استفاده می شود.

آزمونهای فشردگی همچنین برای تشخیص وجود تخلخل در محصولاتی مانند حلقه های درز بندی لوله استفاده می‌شوند. فشردگی،  بسته به شکل قطعه آزمون و شرایط آزمایشگاهی می تواند تک محوره یا دو محوره باشد. اگر هیچ اصطکاکی در سطح مشترک قطعه آزمون و افزاره فشردگی نباشد، فشردگی تک محوری است. اگر اصطکاک اهمیت دارد،  شکل قطعه آزمون بر طبیعت فشردگی اثر می گذارد.

هشدار 1- در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است. در صورت وجود چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط ایمنی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر این استاندارد است .

هشدار 2 – روش های خاص تعیین شده در این استاندارد ممکن است شامل استفاده از مواد یا تولید آنها، یا تولید پسماندهایی باشد که می‌توانند خطرت زیست محیطی محلی ایجاد کند. بهتر است درباره حمل و دفع بی خطر مواد و پسماندها پس از استفاده، مستندات مناسبی تهیه و مورد بهره برداری قرار گیرد.

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش های تعیین خواص تنش -کرنش و فشردگی لاستیک ولکانیده یا گرمانرم با استفاده از یک آزمونه استاندارد، یک محصول، یا قسمتی از یک محصول است.

چهار روش برای تعیین خواص ارائه شده است :

روش الف – با استفاده از آزمونه استاندارد الف با صفحه های فلزی روغن کاری شده

روش ب- با استفاده از آزمونه استاندارد الف با صفحه های فلزی متصل به آزمونه

 روش پ – با استفاده از آزمونه استاندارد ب

 روش ت- با استفاده از یک محصول یا قسمتی از یک محصول با صفحه های فلزی روغن کاری شده

 این روش‌ها برای مواد با سختی بالا کاربرد ندارند.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment