نوامبر 07 2019 0دیدگاه
لاستیک- ولکانیده یا گرمانرم - استاندارد ملی 18287

لاستیک- ولکانیده یا گرمانرم – مقاومت به هوازدگی- استاندارد ملی 18287

استاندارد ملی 18287
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: لاستیک، ولکانیده یا گرمانرم –مقاومت به هوازدگی

 

مقدمه

چندین روش در معرض گذاری مختلف برای کسب اطلاعات در خصوص تنش های محیطی موثر بر روی لاستیک ها مانند نور، گرما، رطوبت می تواند استفاده شود. هرکدام از این روشها برنامه و ارتباط خاص خود را دارد. توضیحات و راهنمایی برای روش های قرار گرفتن در معرض هوازدگی طبیعی و مصنوعی در مقدمه استاندارد ملی ایران شماره 1-12997 : سال ۱۳۸۹ و استاندارد ISO4892-1 ارائه شده است. راهنمایی های خاص در مورد قرار گرفتن در معرض برای تعیین مقاومت در برابر ازون در استاندارد ISO1431-1 ارائه شده است. روشهایی برای قرار گرفتن در معرض عوامل جوی برای مواد پلاستیکی استاندارد اساساً برای مواد لاستیکی مناسب است و از این رو این استاندارد به استانداردهای ملی مربوط به پلاستیک ها برای دستگاه‌ها و روشها اشاره دارد. روش ها برای تعیین تغییرات در خواص بهتر است مشابه هرگونه قرار گرفتن در معرض استفاده شده در نتایج به شیوه ای یکنواخت بیان شود. چنین روش هایی در این استاندارد مشخص شده است.

 قرار گرفتن در معرض هوازدگی خواص مواد به ویژه لایه سطحی را تغییر می دهد. روش آزمون استفاده شده برای تعیین تغییرات در خواص بهتر است بعد از بررسی خواص موادی که در کاربرد پیشنهادی آن اهمیت دارد و با توجه به این واقعیت که تخریب ممکن است در لایه سطحی متمرکز شده باشد، انتخاب شود. روش های انتخاب شده بهتر است قادر به اندازه گیری تغییرات خواص با دقت کافی در گستره ای که در عمل مهم است، به طوری که معیارهای قابل توجهی از تغییر را فراهم کند.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment