دسامبر 18 2019 0دیدگاه
لوله‌های فولادی انتقال آب - استاندارد ملی 15632

لوله‌های فولادی انتقال آب با قطر (in 6) mm150 و بزرگ‌تر- استاندارد ملی 15632

استاندارد ملی 15632
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا

موضوع:لوله‌های فولادی انتقال آب با قطر in 6) mm150) و بزرگ‌تر

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین کمینه الزامات برای لوله های فولادی انتقال آب با قطر150mm- 6in و بزرگتر بوده که شامل مواد، کیفیت کار، ساخت و آزمون لوله و مقاطع ویژه مرتبط با لوله است. این استاندارد لوله های جوشکاری شده دارای اتصال لب به لب، به صورت درز مستقیم یا مارپیچ و لوله های بدون درز با قطر اسمی150mm- 6in و بزرگ تر از آنکه برای انتقال، توزیع و یا سایر تجهیزات مربوط به آب مورد استفاده قرار می گیرند کاربرد دارد.

 در مدارک خریدار برای لوله های آب با قطر150mm- 6in و بزرگتر می توان به این استاندارد ارجاع داد. الزامات این استاندارد را زمانی می توان استفاده کرد که به آن ارجاع داده شده و تنها برای لوله های آب با قطر ۱۵۰ میلیمتر و بزرگتر استفاده شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment