اکتبر 31 2019 0دیدگاه
مایعات خنک ‌کننده موتور و سیالات- استاندارد ملی 8349

مایعات خنک ‌کننده موتور و سیالات مرتبط – واژه نامه- استاندارد ملی 8349

استاندارد ملی 8349
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: مایعات خنک ‌کننده موتور و سیالات مرتبط- واژه نامه

 

 هشدار- در این استاندارد به تمام موارد ایمنی اشاره نشده است. در صورت وجود چنین مواردی مسئولیت برقراری شرایط ایمنی مناسب و اجرای آن به عهده کاربر این استاندارد است.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعریف واژه های مربوط به مایعات خنک کننده موتور است. این استاندارد، مرجعی از اطلاعات و مجموعه یکنواختی از تعاریف مربوط به مایعات خنک کننده موتور را برای استفاده در تدوین استاندارد ویژگیها و روشهای آزمون و سایر مدارک استاندارد در اختیار کاربران قرار می دهد.

 

مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند.

 در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست، در مورد مراجعی بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment