نوامبر 14 2019 0دیدگاه
مایعات شفاف- استاندارد ملی 6236

مایعات شفاف- تخمین رنگ با مقیاس رنگ گاردنر- استاندارد ملی 6236

استاندارد ملی 6236
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: مایعات شفاف-تخمین رنگ با مقیاس رنگ گاردنر

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تخمین رنگ محصولات مایع شفاف، زرد تا قهوه ای با به کار بردن دستگاه های رنگ سنجی به وسیله مقیاس رنگ گاردنر میباشد. این روش، از مقیاس رنگ گاردنر که در پیوست الف توضیح داده شده است، استفاده می نماید. این استاندارد برای روغن های خشک شونده، روغنهای جلا و محلول اسیدهای چرب و اسیدهای چرب پلیمریزه شده و رزین ها، روغن تال و اسیدهای چرب روغن تال و رزین و سایر محصولات مرتبط کاربرد دارد. اگر برای سایر محصولات استفاده شود نتایج ممکن است معتبر نباشد.

 این روش، یک روش دقیق از مقایسه چشمی را برای اندازه گیری رنگ گاردنر شرح می دهد. این استاندارد برای محصولاتی که رنگ آنها از ۱ تا ۱۸ گاردنر می‌باشد، کاربرد دارد و برای محصولات با رنگ روشن تر از یک و تیره تر از ۱۸ کاربرد ندارد. برای محصولات با رنگ روشن تر از 1، استانداردISO6271 به کار می رود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment