سپتامبر 30 2019 0دیدگاه
متمرکز کننده های فتوولتائیک - استاندارد ملی 21569-3

متمرکز کننده های فتوولتائیک (CPV)-آزمون عملکرد- قسمت3: اندازه گیری عملکرد و رتبه‌بندی توان- استاندارد ملی 3-21569

استاندارد ملی 3-21569
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی انرژی

موضوع:متمرکز کننده­ های فتوولتائیک (CPV)-آزمون عملکرد- قسمت3: اندازه­ گیری عملکرد و رتبه‌بندی توان

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های اجرایی اندازه گیری و ابزار اندازه گیری برای عملکرد فتوولتاییک های متمرکز کننده، در شرایط کاری استاندارد متمرکز کننده(CSOC) و شرایط آزمون استاندارد متمرکز کننده(CSTC) و رتبه‌بندی توان تعیین شده در استاندارد IEC62670-1 می باشد.

مراجع الزامی

 در مراجع ذیربط ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند.

 در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، که اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است ، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment