فوریه 02 2020 0دیدگاه
محاسبه حجم معادل وسایل برودتی- استاندارد ملی 15975

محاسبه حجم معادل وسایل برودتی- استاندارد ملی-15975

استاندارد ملی 15975
سال تصویب: 1398
رشته:کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک 
موضوع: محاسبه حجم معادل وسایل برودتی

 

پیشگفتار

 استاندارد «محاسبه حجم معادل وسایل برودتی» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط و مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷ ،استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، یک هزار و دویست و بیست و دومین اجلاس کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک مورخ ۲۲ /۵/ ۹۸ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ،به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش محاسبه هماهنگ برای تعیین پارامتر حجم معادل است که معمولاً برای محاسبات رتبه انرژی یخچال، فریزر و یخچال- فریزر به کار گرفته می شود .

 

 مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده . بدین ترتیب آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند.

 در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

 

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment