مارس 07 2020 0دیدگاه
محاسبه دُز جذبی ناشی از پرتو گاما یا ایکس - استاندارد ملی 19954

محاسبه دُز جذبی ناشی از پرتو گاما یا ایکس – آیین‌کار- استاندارد ملی 19954

استاندارد ملی 19954
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
موضوع:محاسبه دُز جذبی ناشی از پرتو گاما یا ایکس – آیین‌کار

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه تکنیکی برای محاسبه دز جذبی در ماده با آگاهی از میدان پرتو، ترکیب ماده (به منابع یک تا پنج کتاب نام مراجعه شود) و اندازه گیری های مربوطه است. این استاندارد برای پرتو گاما و ایکس تولید شده با فوتون هایی با انرژی در گستره 20MeV تا 0.01MeV کاربرد دارد.

1-2 این استاندارد، روشی را برای محاسبه دز جذبی در ماده با دانستن دز جذبی در ماده دیگری که در هم میدان پرتوی در معرض پرتو قرار گرفته است، ارائه می دهد. این روش اجرایی به مواد همگن ترکیب شده ازعناصری که ضرایب جذب آنها در جداول مربوط مشخص شده است محدود می‌شود. این جداول برای تمام ۹۲ عنصر طبیعی در منبع 2 کتاب نامه ارائه شده است. همچنین به برخی از اطلاعات طیف انرژی میدان پرتوی تولید شده به وسیله چشمه تحت ملاحظات مربوطه لازم است. به طور کلی درستی این روش محدود به درستی اطلاعات طیف انرژی میدان پرتوی است.

 1-3نتایج این استاندارد فقط در صورتی صحت دارد که در عمق مورد نظر از ماده، تعادل ذره باردار برقرار باشد. بنابراین برای این استاندارد برای تعیین دز جذبی در مجاورت مرزهای بین  مواد با اختلاف عدد اتمی زیاد کاربرد ندارد.

 

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment