سپتامبر 24 2019 0دیدگاه
مدول فتوولتاییک - استاندارد ملی 14117

مدول فتوولتاییک – تعیین مقاومت مدول های فتوولتاییک در برابرتگرگ به وسیله اصابت گلوله های یخی پرتاب شونده- استاندارد ملی 14117

استاندارد ملی 14117
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی انرژی
موضوع:مدول فتوولتاییک – تعیین مقاومت مدول­های فتوولتاییک در برابرتگرگ به وسیله اصابت گلوله­ های یخی پرتاب شونده

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری توانایی مقاومت مدولهای فتوولتاییک در برابر ضربه نیروهای دانه‌های تگرگ می‌باشد. از گلوله های یخی پرتاب شونده برای شبیه‌سازی بارش دانه‌های تگرگ استفاده می‌شود.

 این استاندارد و اقلام مورد آزمون و روشهای نصب آنها را تعیین کرده و مکان‌های اصابت بر روی هر نمونه آزمون را مشخص و معادله ای برای تعیین سرعت هر گلوله ی یخی ارائه و روشی برای مورد اصابت قرار دادن اقلام مورد آزمون با گلوله های یخی تعیین می نماید و همچنین روشی برای تعیین تغییرات عملکرد الکتریکی ارائه کرده و پارامترهایی را که باید ثبت و گزارش شوند را نیز مشخص می کند.

 این استاندارد معیاری را برای قبول یا مردود شدن اعلام نمی‌کند. تعیین معیار قابل قبول یا غیرقابل قبول بودن مقاومت در مقابل اصابت گلوله یخی، خارج از دامنه این استاندارد است .

اندازه ی گلوله یخی مورد استفاده در این آزمون مشخص نشده است. در این روش آزمون از گلوله های یخی با اندازه های مختلف می توان استفاده کرد.

  این استاندارد می‌تواند برای مدولهای متمرکز کننده و غیر متمرکز کننده به کار رود.

مقادیر معین شده در سیستم SI به عنوان استاندارد در نظر گرفته می شود هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد به کار گرفته نشده است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment