سپتامبر 26 2019 0دیدگاه
مدول فتوولتاییک - استاندارد ملی 15788

مدول های فتوولتائیک متمرکزکننده (CPV)- آزمون چرخه گذاری گرمایی برای تمایز افزایش دوام خستگی گرمایی- استاندارد ملی 15788

استاندارد ملی 15788
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی انرژی
موضوع:مدول­های فتوولتائیک متمرکزکننده (CPV)- آزمون چرخه­ گذاری گرمایی برای تمایز افزایش دوام خستگی گرمایی

 

مقدمه

 الزامات استاندارد برای احراز صلاحیت طراحی مدول های متمرکز کننده برای بهره‌برداری طولانی مدت در هوای آزاد معمولی را استاندارد IEC62108 تعیین می کند. کاربرد این استاندارد ملی و استاندارد IEC62108 اجباری نیست اما با فراهم کردن آزمون‌هایی که دوام خستگی گرمایی مدولهای متمرکز کننده برای استقرار در گستره وسیعی از کاربردها و اقلیم ها را متمایز می‌کند،  مکمل آن خواهد بود.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین توالی آزمونی است که به سرعت، خرابیهای مدول CPV که سال‌های زیادی در معرض میدانی چرخه گرمایی بوده اند را آشکار خواهد کرد. این استاندارد به طور خاص در ارتباط با خستگی گرمایی پیوند HCPV تدوین شده است، با این حال تا حدی در تمام ساز و کارهای خرابی مربوط به خستگی گرمایی برای مجموعه‌های ارسال شده به آزمون کاربرد دارد.

استاندارد IEC62108، آزمون صلاحیت مدول CPV را پیش از توالی چرخه گرمایی تسریع شده، در یک مرحله آزمون شامل می شود. با این حال ، پارامترهای آزمون فقط سطح صلاحیت در معرض چرخه گرمایی را نشان می دهد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment