می 10 2019 0دیدگاه
تصويربرداري الكترونيكي- استاندارد ملی 14944

مديريت مدرك- تصويربرداري الكترونيكي- راهنما براي انتخاب روش‌هاي فشرده‌سازي تصوير مدرك- استاندارد ملی 14944

استاندارد ملی 14944
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
موضوع: مديريت مدرك- تصويربرداري الكترونيكي- راهنما براي انتخاب روش‌هاي فشرده‌سازي تصوير مدرك

 

مقدمه

با توجه به رشد سریع برنامه های کاربردی که از قانون رقمی سازی استفاده می‌کنند، نقش روش های فشرده سازی به یکی از عوامل با اهمیت برای مدیریت داده های ذخیره شده، تبدیل شده است.

 آثار روش های فشرده سازی موجود بسته به منبع مدرک، بسیار متفاوت است. برای مثال، سامانه مدیریت تصویر الکترونیکی(EIM) که برای پویش و ذخیره سازی تصاویر با سایه پیوسته پیکربندی شده، در مقایسه با برنامه های کاربردی که فقط متن را شامل می‌شود، الزامات متفاوتی برای فشرده‌سازی تصویر دارد. روش های کاربردی تحلیل الزامات کاربر برای فشرده سازی تصویر برای انتخاب طرح واره های دقیق و بهینه فشرده سازی تصویر به کار می روند، پیچیده هستند این استاندارد تدوین شده است تا کاربران و ایجاد کنندگان سامانه ها را در انتخاب این روشها، راهنمایی کند.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment