اکتبر 12 2019 0دیدگاه
مديريت منابع زباني - استاندارد ملی 22530-1

مديريت منابع زباني- ساختارهاي مشخصه اي – قسمت 1: بازنمود ساختار مشخصه اي- استاندارد ملی 1-22530

استاندارد ملی 1-22530
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی

موضوع: مديريت منابع زباني- ساختارهاي مشخصه­ اي – قسمت 1: بازنمود ساختار مشخصه­ اي

 

مقدمه

این استاندارد ملی بر اساس قسمت یک استاندارد بین المللیISO/IEC24610 نوشته شده است. این قسمت از استاندارد بین المللیISO24610 از توافق بین کنسرسیوم ابداعی کد بندی متنی(TEI) وکمیته فنی بین‌المللی ISOtc37/sc4 حاصل می شود که بهتر است فعالیت مشترکی انجام شود تا دو فصل موجود پیرامون ساختارها و اعلان نظام مشخصه‌های در راهنماهایTEI به نام P4 اصلاح شود.

 پیش بینی می شود که استاندارد بین المللیISO24610 دارای دو قسمت زیر باشد:

– قسمت یک، بازنمود ساختار مشخص ای، ساختارهای مشخصه‌ای و باز نمودشان را توصیف می کند. این قسمت کلیاتی غیر صوری اما روشن از ویژگی­های بنیادی و معناشناسی صوری شان را ارائه می دهد.علاوه براین، قسمت یک، فهرست لغات (زبان نشانه گذاری گسترش یافته)XML، استانداردی را برای باز نمود ساختارهای مشخصه‌ای نوع بندی نشده، ارزش‌های مشخصه‌ای و بایگانی‌های مشخصه‌ای تعریف می‌کند. بنابراین قالب مرجعی را برای تبادل باز نمودهای ساختار مشخصه ای بین نظام های کاربردی مختلف فراهم می سازد.

 -قسمت ۲ اعلان نظام مشخصه‌ای، روش های اعتبار سنجی ساختارهای مشخصه ای نوع بندی شده ای را که مطابق با قسمت ۱ هستند و همچنین اجرای محدودیت های کاربردی – ویژه را مورد بحث قرار می‌دهد.این قسمت ، فهرست لغاتXML را برای باز نمود چنین محدودیت هایی با ارجاع به مجموعه مشخصه ها و بستری ارزش های مناسب برای آنها، پیشنهاد می دهد و از این رو، باز نمود و اعتبار سلسله مراتب نوعی و همچنین سایر شرایط صحت کاربردهای خاص، به خصوص شرایط مرتبط با هدف مدیریت منابع زبانی را تسهیل می‌سازد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment