اکتبر 06 2019 0دیدگاه
مدیریت سند الکترونیکی- استاندارد ملی 17421-2

مدیریت سند الکترونیکی- واژگان-قسمت 2: مدیریت گردش کار- استاندارد ملی 2-17421

استاندارد ملی 2-17421
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی

موضوع: مدیریت سند الکترونیکی- واژگان-قسمت 2: مدیریت گردش کار

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین اصطلاحات و مفاهیم مربوط به مدیریت گردش کار سند الکترونیکی است. هدف این استاندارد تسهیل ارتباطات در زمینه مدیریت سند الکترونیکی و ترجمه اصطلاحات و مفاهیم موجود به سایر زبانها است. این استاندارد واژگان فنی مورد استفاده برای بیان مفاهیم و ساختار کلی یک سامانه مدیریت گردش کار متعلق به تصاویر و سایر اسناد الکترونیکی، اجزای کارکردی اصلی آن و واسط های آن‌ها را تعیین می‌کند. این استاندارد هم چنین فهرستی از مترادفها را ارائه می‌دهد که در صنعت به وفور به عنوان اصطلاحات جایگزین برای واژگان فنی مرجع استفاده می شوند

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment