آگوست 13 2019 0دیدگاه

مدیریت پروژه، برنامه و پورتفوی- راهنمای مدیریت پورتفوی- استاندارد ملی 15674

استاندارد ملی 15674
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت
موضوع: مدیریت پروژه، برنامه و پورتفوی- راهنمای مدیریت پورتفوی

 

مقدمه

این استاندارد ملی، راهنمایی در مورد اصول مدیریت پورتفوی پروژه و برنامه ارائه می کند. به طور معمول ، مدیریت پورتفوی پروژه و برنامه، پشتیبانی می کند که راهبردهای سازمان، ارزش سازمانی را ارائه دهند.

این استاندارد ملی، می‌تواند توسط افراد زیر مورد استفاده قرار گیرد:

 الف -مدیران اجرایی و ارشد مسئول تنظیم و اجرای راهبرد سازمانی و برنامه ریزی کسب و کار،

 ب – تصمیم سازان مسئول انتخاب، واگذاری اختیار و حکمرانی پروژه ها، برنامه‌ها و پورتفوی ها

پ-  تیم ها و افراد مسئول اجرا و دارای پورتفوی های پروژه و برنامه

ت – مدیران پروژه و برنامه و سایر ذینفعان

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه راهنمایی در مورد اصول مدیریت پورتفوی پروژه و برنامه است. این استاندارد مربوط به تمامی سازمان‌ها، شامل عمومی یا خصوصی، صرف نظر از اندازه یا بخش می باشد. راهنمای ارائه شده در این استاندارد در نظر دارد، به منظور مناسب بودن محیط خاص پورتفوی پروژه برنامه، تطبیق داده شود.

 این استاندارد، راهنمایی برای مدیریت پروژه، مدیریت برنامه مدیریت پورتفوی کسب و کار عمومی (برای مثال مدیریت مالی پورتفوی) ارائه نمی کند.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment