اکتبر 12 2019 0دیدگاه
مشخصه های کابل و تار نوری تک حالت- استاندارد ملی 10664

مشخصه های کابل و تار نوری تک حالت- استاندارد ملی 10664

استاندارد ملی 10664
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: مشخصه­ های کابل و تار نوری تک­ حالت

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، توصیف کابل و تار نوری تک  حالت با طول موج پاشندگی صفر در حدود 1 310nm است که می‌تواند در ناحیه طول موج  1310nm و 550nm استفاده شود. انتقال قیاسی و رقمی می تواند با استفاده از این تار انجام شود.

 پارامترهای هندسی، نوری، انتقالی و مکانیکی در سه رده شاخصه ها به صورت زیر شرح داده می­شوند: -شاخصه‌های تار که در طی کابل کشی و نصب حفظ می شوند

– شاخصه های کابل که به هنگام تحویل کابلها توصیه می شوند

– شاخصه های پیوند که مشخصه کابل های زنجیره ای هستند، روشهای تخمین پارامترهای واسطه سامانه را بر اساس اندازه گیری ها، مدل سازی ها یا ملاحظات دیگر، شرح می دهد. اطلاعات مربوط به شاخص های پیوند و طراحی سامانه در پیوست الف ارائه شده است.

 این استاندارد و رده های مختلف عملکرد که در جدول بند ۸ آمده است، برای پشتیبانی توصیه نامه های سامانه مربوط زیر در نظر گرفته شده است:

رده

توصیه نامه

مشخصه های سامانه های نوری 2،3،4

5،6،7

8،9

سامانه های خط رقمی 10،11
سامانه های خط نوری برای شبکه های دسترسی و محلی 12،13،14

15،16،17

 

 یادآوری- بسته به طول پیوندها مناسب سازی پاشندگی می‌تواند برای بعضی از کدهای کاربردی نوشته شده در توصیه نامه های ۲،۳ یا توصیه نامه ۱۱ لازم باشد.

 مفهوم اصطلاحات استفاده شده در این استاندارد راهنما هایی که باید برای راستی آزمایی مشخصه های مختلف در اندازه گیری ها از آن ها پیروی شود، در توصیه نامه های ITU_T G.650.1 وITU-T G.6502 ارائه شده اند. مشخصه های این تار شامل تعاریف پارامترهای مربوط، به روشهای آزمون آنها و مقادیر مربوط در دست مطالعه هستند.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment