می 15 2019 0دیدگاه
مميزي هاي انرژي - استاندارد ملی INSO-ISO 50002

مميزي هاي انرژي- استاندارد ملی INSO-ISO 50002

استاندارد ملی INSO-ISO 50002
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی انرژی
موضوع: مميزي­ هاي انرژي- الزامات همراه با راهنماي استفاده

 

مقدمه

هدف از این استاندارد تعیین حداقل مجموعه الزامات مورد نیاز برای شناسایی فرصت ها برای بهبود عملکرد انرژی است. یک ممیزی انرژی شامل تحلیل تفصیلی عملکرد انرژی یک سازمان، تجهیز، سیستم ها یا فرایندها است. ممیزی انرژی برنامه اندازه گیری و مشاهده متناسب کاربری انرژی، کارایی انرژی و مصرف است. ممیزی‌های انرژی به عنوان بخشی از شناسایی و اولویت بندی فرصت‌ها برای بهبود عملکرد انرژی ، کاهش تلفات انرژی و کسب مزایای زیست محیطی مرتبط طرح ریزی و هدایت می‌شوند. خروجی های ممیزی شامل اطلاعات کاربری و عملکرد کنونی انرژی هستند که توصیه های دسته بندی شده را برای بهبود عملکرد انرژی و مزایای مالی، فراهم می کنند.

ممیزی انرژی می تواند بازنگری انرژی و پایش تسهیلات، اندازه‌گیری و تحلیل را همان‌طور که در استاندارد ایرانایزو 50001 تشریح شده است را پشتیبانی کند ، یا می تواند به صورت مستقل استفاده شود.

 این استاندارد برای کاربردهای دارای تفاوت در رویکرد ، دامنه کاربرد ، مرز و اهداف ممیزی مجاز است و می تواند جنبه های عمومی ممیزی انرژی را از نظر افزایش شفافیت و وضوح یکسان نماید. فرایند ممیزی انرژی به صورت ساده و به ترتیب مراحل انجام می گیرد ولی این موضوع مانع تکرار و انجام مجدد مراحل اصلی نمیشود. متن اصلی این استاندار شامل الزامات کلی و چهارچوب عمومی برای کلیه ممیزی های انرژی که می‌تواند بر طبق استانداردهای ملی معادل انجام شوند، میباشد. برای ممیزی انواع خاص تسهیلات، فرآیندها یا تجهیزات استاندارد های بین المللی، ملی ، محلی و راهنماهایی که بعضی از آنها در کتابنامه آورده شده اند، مراجعه شود. در این استاندارد افعال کمکی زیر استفاده می شود

« باید »که نشان دهنده الزام است

« بهتر است یا توصیه می شود» که نشان دهنده توصیه‌ای بودن موضوع است

« ممکن است »که نشان دهنده مجاز بودن موضوع است

 « می تواند »که نشان دهنده امکان‌پذیری موضوع است.

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات فرایند اجرای ممیزی انرژی در راستای عملکرد انرژی است. این استاندارد برای انواع موسسات و سازمان ها و تمام جنبه ها و کاربری های انرژی ، کاربرد دارد. این استاندارد ، اساس انجام ممیزی های انرژی، الزامات فرایند های عمومی در حین ممیزی های انرژی و دستاوردهای ممیزی انرژی را مشخص میکند. این استاندارد ، الزامات مربوط به انتخاب و ارزیابی صلاحیت نهادهای ارائه دهنده خدمات ممیزی انرژی را بیان نمی‌کند ، همچنین این استاندارد ممیزی سیستم مدیریت انرژی یک سازمان را در بر نمی گیرد، چرا که این مورد در استاندارد ملی ایران ایزو 50003 شرح داده می شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment