اکتبر 24 2019 0دیدگاه
مهندسی نرم ‌افزار و سامانه‌ها - استاندارد ملی 15599

مهندسی نرم‌افزار و سامانه‌ها –مهندسی و مدیریت وبگاه‌ها برای اطلاعات سامانه‌ها، نرم‌افزار و خدمات- استاندارد ملی 15599

استاندارد ملی 15599
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: مهندسی نرم‌افزار و سامانه‌ها –مهندسی و مدیریت وبگاه‌ها برای اطلاعات سامانه‌ها، نرم‌افزار و خدمات

 

مقدمه

افزایش استفاده از وب جهان‌گستر برای هر نوع ارتباطی و توسعه سریع پاسخ کل های فنی، محصولات و خدمات جدید برای توسعه وب گاه ها و میزبانی وب، مهندسی و مدیریت وب گاه ها را هم ساده و هم پیچیده کرده اند. به دلیل دسترسی آسان به ارائه دهندگان وبگاه های تجاری، پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای راه اندازی وبگاه ها برای ارائه اطلاعات فنی، در هر اندازه ساده‌تر شده است. رشد جوامع جهانی علاقه مند به نرم افزار، سیستم ها و خدمات ایجاد اطلاعات از منابع مختلف را گسترش داده است. تا اندازه زیادی استفاده از ارتباطات رقمی (دیجیتال)،به ویژه آنهایی که  از طریق اینترنت یا اینترانت قابل دسترسی هستند، جایگزین نشریات چاپی برای انتقال اطلاعات فنی، شده است.این  روند به سامانه ها و مستندات کاربر و نیز مدیریت خدمت و طرح های عملیاتی، سیاست‌ها و رویه‌ها اعمال می‌شود.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعریف الزامات مهندسی و مدیریت سامانه برای چرخه حیات وبگاه ها شامل راهبرد، طراحی، مهندسی، آزمون و صحت سنجی و مدیریت و پایداری برای محیط های اینترانت و اکسترانت می باشد.

 این استاندارد برای مواردی اعمال می‌شود که از فناوری وب به منظور ارائه اطلاعات مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از قبیل مستندات کار برای سامانه‌ها و نرم‌افزار، مستندات چرخه حیات برای پروژه های مهندسی نرم افزار و سامانه‌ها و مستندات، خط مشی ها برنامه‌ها و رویه‌ها برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، استفاده می کنند. این استاندارد الزامات را برای صاحبان وبگاه و ارائه دهندگان وبگاه، مدیران مسئول ایجاد راهنماها برای توسعه و عملیات وبگاه به منظور عملیات و توسعه‌ های نرم‌افزار و امور نگهداری که می‌توانند برای سازمان صاحب وبگاه داخلی و بیرونی باشند را فراهم می سازد. این استاندارد به وبگاه ها برای دسترسی عمومی و محدود اعمال می‌شود مثلا برای کاربران، مشتریان و مشترکان در جستجوی اطلاعات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment