آوریل 22 2019 0دیدگاه

مواد غذايي- روش‌هاي رديابي ارگانيسم‌هاي تغيير ژنتيكي يافته و فرآورده‌هاي حاصـل از آن‌هـا- استخراج اسيد نوكلئيك – استاندارد ملی 10763

استاندارد ملی 10763
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
موضوع: مواد غذايي- روش‌هاي رديابي ارگانيسم‌هاي تغيير ژنتيكي يافته و فرآورده‌هاي حاصـل از آن‌هـا- استخراج اسيد نوكلئيك
 
هدف و دامنه کاربرد 

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات کلی و روش های خاص برای استخراج/ خالص سازی و تعیین مقدار DNA میباشد این روش‌ها در پیوست هاای الف و ب این استاندارد شرح داده شده است. این استاندارد برای مواد غذایی با زمینه های مختلف کاربرد دارد، ولی می توان از آن برای سایر مواد، خوراک دام و نمونه‌های گیاهی از محیط نیز استفاده کرد.

 یادآوری- این استاندارد بر مبنای روش های کیفی و کمی مبتنی بر اسید نوکلئیک، به ویژه استانداردهای ملی ایران شماره ۹۶۱۷ و شماره 11768 تدوین شده است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment