اکتبر 31 2019 0دیدگاه
مواد مبادله کننده یونی- استاندارد ملی 9381

مواد مبادله کننده یونی- تعیین ظرفیت ستون با بستر مخلوط ریزدانه- روش آزمون- استاندارد ملی 9381

استاندارد ملی 9381
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: مواد مبادله­ کننده یونی- تعیین ظرفیت ستون با بستر مخلوط ریزدانه- روش آزمون

 

هشدار- در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است. در صورت مواجهه با چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط بهداشت و ایمنی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر این استاندارد است.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین عملکرد و مواد مبادله کننده یونی با بستر مخلوط ریزدانه به شکل بازیابی شده می باشد که برای تولید آب یون زدایی استفاده می شود. این استاندارد برای آزمون مواد بستر مخلوط استفاده نشده و نمونه‌هایی از مواد بازیابی شده در بستر مخلوط از واحدهای عملکردی کاربرد دارد.

 

مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از استاندارد محسوب می شوند.

 در صورتی که به مرجعی باذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، که همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment