آگوست 25 2019 0دیدگاه
نمک خوراکی - استاندارد ملی 5550

نمک خوراکی- اندازه گیری سدیم و یا پتاسیم فروسیانید- روش آزمون- استاندارد ملی 5550

استاندارد ملی 5550
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
موضوع:نمک خوراکی- اندازه­ گیری سدیم و یا پتاسیم فروسیانید- روش­ آزمون

 

هدف

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری کمی و یا کیفی سدیم ویا پتاسیم فروسیانید در نمک خوراکی می‌باشد.

دامنه کاربرد

 این روش برای اندازه ی کمی یا کیفی سدیم و یا پتاسیم فروسیانید بر حسب یون فروسیانید در نمک خوراکی (یددار و بدون ید) کاربرد دارد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment